All posts by Thea

About Thea

 • Redmi Buds 4 Pro Unboxing

  Redmi Buds 4 Pro UnboxingPrice 69$ in CambodiaSpecification: Product model no. M2132E1Earbud input parameters 5.25V ⎓ 160mA MAX(single earbud)Charging case input parameters 5V ⎓ 0.5A MAXCharging port Type-CWireless connection Bluetooth® 5.3Bluetooth protocols Bluetooth®Low Energy / HFP /...

  • Posted November 27, 2022
  • 0
 • រឿងនិទានអប់រំ «បាយថ្ងៃត្រង់ខុងជឺ»

  រឿង «បាយថ្ងៃត្រង់ ខុងជឺ» មានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីសម័យចិនបុរាណកាលពី២៥០០ឆ្នាំមុនរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន ដែលបានផ្សព្វផ្សាយអប់រំមនុស្សឱ្យចេះគិតគូរពិចារណាស្វែងយល់ ឱ្យបានល្អិតល្អន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមុនសិន មុននឹងសម្រេចចិត្តសន្និដ្ឋានលើហេតុការណ៍ណាមួយ។ រឿងនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីដំណើរផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិទស្សនវិជ្ជា នៅទូទាំងពិភពចិនសម័យបុរាណ ដែលមានរយៈពេល១៣ឆ្នាំរបស់ទស្សនវិទូមហាកំផែង ខុង ជឺ។ រាល់ពេលចេញដំណើរម្ដងៗ ខុង ជឺ តែងតែនាំសាវ័ក (សិស្ស) របស់លោកជាច្រើននាក់ទៅជាមួយ។ ក្នុងចំណោមសាវ័កទាំងអស់នោះ មានសាវ័កពីរនាក់ជាសិស្សជំនិតដ៏ទុកចិត្តបំផុតរបស់លោក ព្រោះតែគុណធម៌ និងភាពវាងវៃរបស់ពួកគេ។ * រឿងនេះមានដំណើរនិទានដូចតទៅ៖ កាលវេលាមួយ ខុង ជឺ បានដឹកនាំក្រុមសាវ័កធ្វើដំណើរចេញពីនគរលូ (Lu) ឬនគរចូវ (Zhou) ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកទៅកាន់នគរជិតខាង (ចាប់ពីឆ្នាំ ១០០០-២១០ មុនគ្រិស្តសករាជ ប្រទេសចិនត្រូវបានបែងចែកជាច្រើននគរ) ហើយគាត់បាននាំសិស្សសំណព្វទាំងពីរនាក់ជាមួយគ្នាផងដែរ។ ក្នុងពេលធ្វើដំណើរនោះ សិស្សរបស់គាត់មានការស្រេកឃ្លានជាខ្លាំង...

  • Posted November 18, 2022
  • 0
 • Font Khmer Kdam Thmor and Kantumruy

  About Kantumruy Pro is a newly redrawn design of the first Kantumruy (published in 2013) which is a modern display Khmer typeface that is being used by small and big brands in Cambodia, as well as many...

  • Posted September 8, 2022
  • 0
 • Change the location of your OneDrive folder

  OneDrive (work or school) OneDrive (home or personal) OneDrive for Windows Select the Microsoft OneDrive cloud icon in the taskbar or menu bar.  Note: You might need to click the Show hidden icons arrow  next to the notification area to see the OneDrive icon. If...

  • Posted September 6, 2022
  • 0
 • Cambodia’s SDG Investor Map launched to accelerate sustainable development

  New market intelligence tool identifies 15 Investment Opportunity Areas guiding the private sector to focus on SDG priority sectors that could benefit from expanded financing options Phnom Penh, 31 August 2022 – Today, the Cambodia SDG Investor Map,...

  • Posted September 1, 2022
  • 0
 • Extract distinct values from a column with Excel’s Advanced Filter

  If you don’t want to waste time on figuring out the arcane twists of the distinct value formulas, you can quickly get a list of distinct values by using the Advanced Filter. The detailed steps follow below....

  • Posted August 25, 2022
  • 0
 • CNBC: China issues first national drought emergency amid scorching temperatures

  China issued its first drought emergency this year as scorching temperatures dry up areas of the Yangtze River and put pressure on the power grid while the country battles the record-breaking heatwave. Authorities issued the national yellow...

  • Posted August 20, 2022
  • 0
 • New UK Developing Countries Trading Scheme 2023

  On 15 August 2022, the United Kingdom launched its new Developing Countries Trading Scheme (DCTS). The scheme provides duty-free, quota-free trade to LDCs on everything but arms and duty-free, quota-free trade on 85% of eligible goods to most LICs and LMICs. The DCTS will replace...

  • Posted August 20, 2022
  • 0
 • How to Change MySQL Root Password in Ubuntu 20.04

  Passwords are hard to remember, so if you have forgotten the MySQL root password, luckily, there is a way to change it. This post has been written for you, and by the end of this post, you...

  • Posted August 15, 2022
  • 0
 • Cambodia Met the criteria of LDC Graduation for the first time in 2021

  The CDP uses three criteria to identify countries as least developed and reviews the list of LDCs every three years. Official data used in these triennial reviews of the LDC category since 2000 can be downloaded in...

  • Posted August 11, 2022
  • 0
 • Fixed missing MFPlat.DLL on Windows Server 2012 R2 Standard

  I install MEGAsync on the Windows Server 2012 R2 Standard, and try to run mega-login on cmd, but there is a system error saying that The program can’t start because MFPlat.DLL is missing from your computer. Try...

  • Posted August 7, 2022
  • 0
 • APSARA National Authority to complete the restoration work of the Chao Srey Vibol temple’s West Gate

  The restoration work of the Chao Srey Vibol temple’s West Gate, which started in 2020, was completed in early 2022. Based on the damaged condition of the entire gate structure during the nearly two years of the...

  • Posted July 15, 2022
  • 0
 • Windows 11 update KB5014668 (OS Build 22000.778) Preview

  New! Introducing search highlights Search highlights will present notable and interesting moments of what’s special about each day—like holidays, anniversaries, and other educational moments in time both globally and in your region. To see search highlights, click...

  • Posted June 27, 2022
  • 0
 • A religious ceremony to put four pieces of crystals back on the top of Angkor Thom’s Takav Gate

  On 9 June 2022, when the restoration work is almost completed, the restoration team of APSARA National Authority holds the religious ceremony by putting some auspicious stones back to the original place on the top of Takav...

  • Posted June 17, 2022
  • 0
 • APSARA National Authority to collect the pieces of Takav Gate’s Deva balustrade found during the excavation for further restoration

  During excavations on the north side of the Takav Gate’s causeway, the restoration found fragments of the Deva balustrade that had fallen into the moat in the northern causeway for hundreds of years. All pieces must be...

  • Posted June 17, 2022
  • 0
 • Tripod, now is being BANNED in Angkor Wat temple

  Not even on the stones or on the ground. Otherwise if you wish to use it in no matters purposing, you need to request for permission. With than information to be filled and purpose of the shoot...

  • Posted June 9, 2022
  • 0
 • Basic using HTML, Java Script And CSS Step By Step to Make Social Media Website

  In this video we will learn how to make a social media website design like Facebook. We will make the user’s profile page design with cover photo, users image gallery, friends list and list of post share...

  • Posted June 9, 2022
  • 0
 • Access Apple iCloud from Android device

  How to add iCloud apps to your Android home screen: Open the Chrome browser on your Android device. Go to iCloud.com. Sign in to your Apple account. Open one of the available web apps. Tap on the...

  • Posted June 4, 2022
  • 0
 • Writing XML Files Using the XmlTextWriter Class

  By Tom Archer This first of a multi-part series on using the .NET XML classes begins with the logical first step: programmatically creating and writing XML files or documents. From there, future articles will cover the tasks...

  • Posted May 16, 2022
  • 0
 • Fix Windows Security Not Opening on Windows 11

  Windows Security may sometimes errors when you try to launch it. If restarting your computer doesn’t solve the problem, pursue the troubleshooting solutions below. Repair and Reset the Windows Security App Go to Settings. Select Apps. Go...

  • Posted May 16, 2022
  • 0
 • Visual Studio message error Unable to find manifest signing certificate in the certificate store

  Within your Solution Explorer: right click on your project click on properties usually on the left-hand side, select the “Signing” tab check off the Sign the ClickOnce manifests Make sure you save!

  • Posted May 15, 2022
  • 0
 • KB5007125: Compatibility hold when you upgrade to Windows 11 with Oracle VirtualBox installed

  Symptoms When you try to upgrade to Windows 11, you might encounter an upgrade compatibility hold and receive the following message: VirtualBox. Your PC requires the latest version of this app. Click Learn More for information on how...

  • Posted May 6, 2022
  • 0
 • Free Learning the Fundamentals of digital marketing Certification by Google

  Learn the fundamentals of digital marketing, and help grow your business or career. About this course Master the basics of digital marketing with our Interactive Advertising Bureau-accredited course. There are 26 modules to explore, all created by...

  • Posted May 3, 2022
  • 0
 • How to Factory Reset a Windows 11 PC

  Resetting your Windows 11 PC will allow you fix some issues or prepare your PC to sell. Doing so erases all your settings and allows you to start again with a clean slate. We’ll show you how to do just...

  • Posted April 30, 2022
  • 0
 • KOOMPI MINI PC

  Professional Powerhouse Starting at: $259.00 An all-inclusive, professional powerhouse ready to be incorporated seamlessly into your workplace, classroom, or within the comfort of your own home. Meet the KOOMPI MiniStation. Price $259 Operating System KOOMPI OS /...

  • Posted April 29, 2022
  • 0