ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

តើអ្នកគិតថាជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមានប្រសិទ្ធភាពដែរ ឬទេ? ពង្រឹងជំនាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាមួយសៀវភៅ “ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនៅកម្ពុជា” ដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហការក្រោមកម្មវិធីរបស់ គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា (Better Factories Cambodia) ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសាកលរបស់អង្គការ ILO ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលសម្រាប់ការងារសមរម្យ។ សៀវភៅនេះគ្របដណ្ដប់លើប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមមាន៖ ការកំណត់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ការគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលដោយឆ្លាតវៃ ការយល់ដឹងអំពីផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ(ប្រាក់សន្សំ ប្រាក់កម្ចី ការទូទាត់ ការធានាររ៉ាប់រង) ការចរចាជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្ទេរប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាដើម។ ទាញយកសៀវភៅនេះដោយឥតគិតថ្លៃ ឥឡូវនេះ៖ – ភាសាខ្មែរ៖ https://rb.gy/lt8s9 – ភាសាអង់គ្លេស៖ https://rb.gy/4qa3o រៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកដោយការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗដើម្បីស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងទទួលបានអនាគតមួយដែលល្អប្រសើរ។ ________________________________ Do you think your financial management skill is effective? Strengthen Your Financial Skills with the ‘Financial Education for Garment Workers…

Read More

Font Khmer Kdam Thmor and Kantumruy

About Kantumruy Pro is a newly redrawn design of the first Kantumruy (published in 2013) which is a modern display Khmer typeface that is being used by small and big brands in Cambodia, as well as many non-profit organizations for their visual identities. In the new version, the design direction mostly remains the same, however,…

Read More

APSARA National Authority to complete the restoration work of the Chao Srey Vibol temple’s West Gate

The restoration work of the Chao Srey Vibol temple’s West Gate, which started in 2020, was completed in early 2022. Based on the damaged condition of the entire gate structure during the nearly two years of the restoration process, the restoration team followed the Anastylosis method, completely dismantling the gate structure to restore the broken…

Read More